Seleccione idioma:

Guevara y Medrano :: Abogados

Lan-eremuak

Eremu hauetan egiten dugu lan: merkataritza-zuzenbidea, konkurtso-zuzenbidea, administrazio-zuzenbidea, higiezin-zuzenbidea, hirigintza-zuzenbidea, zuzenbide zibila, lan-zuzenbidea, zuzenbide penal ekonomikoa, zerga-zuzenbidea, arlo prozesala eta arbitrajea.

Merkataritza-zuzenbidea

1. Sozietate-zuzenbidea.

 • Sozietateak eratzea, estatutu sozialak idaztea eta administrazio-organoen araudiak.
 • Gure abokatuek administrazio-kontseiluko idazkari kargua bete dezakete.
 • Sozietateen egunerokoan aholkularitza.
 • Liburu sozialak eramatea eta zaintzea.
 • Administratzaileen erantzukizuna.
 • Askotariko eragiketak: sozietateen kapital handitzea eta txikitzea, transformazioa, desegitea eta likidazioa.
 • Aholkularitza bazkideei eta administratzaileei sozietate-gatazka egoeran.
 • Familia-protokoloa eta ondorengotza familia-enpresan.

2. Fusioak eta eskuratzeak.

 • Aholkularitza prozesu hauetan: fusioak, zatiketak, jarduera-adarren ekarpenak eta balore-trukatzeak.
 • Aholkularitza prozesu hauetan: sozietateak eskuratzea, bai akzioak erosita, bai aktiboak erosita.
 • Due Diligence.
 • Aholkularitza: joint venture eragiketak, bazkideen arteko akordioak idaztea eta negoziatzea

3. Merkataritza-kontratazioa.

 • Zerbitzu-emate eta lankidetza kontratuak.
 • Salerosketa eta merkataritza-truke kontratuak.
 • Banaketa, agentzia, hornitze eta frankizia kontratuak
 • Aseguru kontratuak.
 • Kontrataziorako baldintza orokorrak.
 • Nazioarteko kontratazioa

4. Banku-zuzenbidea.

 • Maileguak, kredituak eta fidantzamenduak.
 • Leasing, renting, factoring eta confirming.
 • Banku eta finantza kontratuak; besteak beste, aktiboen finantzazioa, zorraren berregituratzea, cash pooling, eragiketa sindikatuak, finantza-proiektuen finantzazioa (project finance).
 • Aholkularitza finantza-produktu konplexuen kontratazioetan; besteak beste, finantza-trukeak, obligazio subordinatuak, lehentasunezko partizipazioak, finantza-ekarpen subordinatuak eta funts egituratuak

5. Lehia desleiala.

 • -Aholkularitza lehia desleialarekin lotutako gaietan; besteak beste, denigrazio ekintzak, besteren ospearen ustiapen ekintzak, eta abar.

6. Jabetza intelektuala eta industriala.

 • Aholkularitza jabetza intelektualarekin lotutako eskubideen ustiapenean.
 • Negoziazioa jabetza intelektualeko eskubideen kudeaketan diharduten erakundeekin.
 • Aholkularitza jabetza industrialarekin lotutako marken erregistroen, patenteen eta beste eskubide batzuen prozeduretan.
 • Lizentzien, lagapenen, frankizien, eta abarren kontratuak idaztea eta negoziatzea.

Konkurtso-zuzenbidea

 • Konkurtso-prozeduretan letraduaren laguntza.
 • Konkurtso-administratzaileen funtzioak betetzea.
 • Hartzekodunaren letraduaren ordezkaritza konkurtso-prozeduretan.
 • Aholkularitza hitzarmen-proposamenak eta bideragarritasun-planak egiteari dagokionez.
 • Hartzekodunen hitzarmenaren negoziazioa.
 • Sozietatearen likidazio ordenatua.
 • Administratzaileen defentsa konkurtso-kalifikazio piezan.
 • Konkurtso-jazoeren aurkezpena eta defentsa.
 • Esku-hartzea, diseinua, aholkularitza eta negoziazioa konkurtso-egoeran dauden lantaldeak berregituratzeko eta berrantolatzeko prozesuetan.

Administrazio-zuzenbidea

1. Prozedura eta errekurtso administratiboak

Aholkularitza edozein motatako prozedura administratiboetan, tramitazioak irauten duen bitartean –hasiera, instrukzioa, audientzia, proba eta bukaera–; eta baita ere, hala badagokio, errekurtso administratiboak jartzea.

2. Diru laguntzak

Aholkularitza administrazio publikoek emandako diru laguntzen eta laguntzen kontzesioan, kudeaketan eta itzuleran.

3. Arau-hausteak eta zigorrak

Hainbat gaitan ireki daitezkeen zehapen-prozeduretan aholkularitza eta tramitazioa, fase guztietan.

4. Administrazioarekiko auzien prozesuak

Aholkularitza administrazioarekiko auzien prozesuetako fase guztietan, dagokien instantzia judizial guztietan.

5. Funtzio publikoa

Espediente administratiboen eta prozedura judizialen gaineko aholkularitza eta tramitazioa, gai hauetan:

 • Hautaketa-prozesuak edota lehiaketa publikoak lanpostu-hornikuntzarako.
 • Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua: giza baliabideen ordenazioa, planifikazioa eta kudeaketa.

6. Kontratazio publikoa

 • Aholkularitza sektore publikoko mota guztietako erakundeen kontratazioan; bai erakunde kontratatzaileei, eta baita lizitatzaileei eta adjudikaziodunei dagokienez ere.
 • Adjudikazio-prozeduraren eta kontratu tipologiaren hautaketa.
 • Pleguak eta kontratuak eta gainerako dokumentazioa egitea edo berrikustea.
 • Laguntza kontratazio-prozeduraren fase guztietan.
 • Gai honi dagozkion errekurtsoen inpugnazioa eta defentsa eta prozeduren jarraipena fase guztietan.

7. Administrazioaren ondare-erantzukizuna

Administrazio publikoen eta haien erakunde autonomo guztien ondare-erantzukizun txostenen gaineko aholkularitza eta tramitazioa, bai fase administratiboan, eta baita fase judizialean ere.

Higiezin eta hirigintza eremua

 • Plangintza-tresnak eta lurzoruaren kudeaketa.
 • Lurzoruaren garapen-proiektuak.
 • Hirigintza-hitzarmenak.
 • Konpentsazio-batzordeak.
 • Hirigintza-lizentziak eta eraikuntza eta urbanizazio prozesuari eragiten dioten gainerako administrazio-baimenak.
 • Urbanizatzeko eta eraikitzeko obren kontratazioa (“giltza eskura” motako eraikinak).
 • Nahitaezko desjabetzea.
 • Salerosketa, errentamendu eta jabetza horizontal kontratuak.
 • Higiezin-garantiak: maileguak, xedatzeko debekuak, jabari-erreserbak…
 • Ondasun higiezinen gaineko bestelako eskubide errealak: gozamen, azalera, buelo eskubideak, eta abar

Zuzenbide zibila

 • Obligazioak eta kontratuak.
 • Eskubide errealak.
 • Kontratuzko eta kontratuz kanpoko erantzukizuna.
 • Oinordetzarako eskubidea eta jaraunsletza.
 • Ondareak epai bidez banatzea.

Lan-zuzenbidea

1. Kontratazioa

 • Aholkularitza kontratu mugagabeen eta behin-behinekoen gainean pertsona ororentzat; lan-harreman arruntak edo goi mailako zuzendaritzaren lan-harreman bereziak.
 • Aholkularitza kontratu-klausula berezien kasuetarako: ez lehiatzeko klausula kontratua sinatu ondoren, iraupen eta esklusibotasun itunak, blindajeak, eta abar.
 • Lan-baldintzak:
  • Ordainsaria: soldata-egitura eta ordainsarien sistema.
  • Lanaldiak eta ordutegiak, lanbide-sailkapena, oporrak, eta abar.
  • Lan-baldintzak malgutzea: lan-baldintzen funtsezko aldaketa (bakarka edo taldeka), mugikortasun geografikoa (lekualdatzeak eta desplazamenduak, bakarka edo taldeka), mugikortasun funtzionala, norberaren kontratua bertan behera uztea.
 • Azpikontratazioak hirugarrenekin: kontratuetatik eta azpikontratuetatik eratorritako aholkularitza osoa.

2. Lan-kontratuen amaiera

Aholkularitza alor hauetan: kaleratze objektiboak, diziplinazko kaleratzeak, behin-behineko kontratuen amaiera, probaldiko kontratuen amaiera, eta abar.

3. Enpresen berregituratzea

Planifikazioa, negoziazioa eta betearazpena alor hauetan: kaleratze kolektiboak (amaiera EREa), sustatutako bajak, lan-kontratuen etete kolektiboak (etete EREa), izaera kolektiboko lanaldia murriztea (murrizte EREa) eta lantaldea berriro egituratzea.

4. Enpresa, lantokia edo unitate produktibo autonomoak eskualdatzea

Analisia eta lan-aholkularitza enpresen ondorengotzetan.

5. Negoziazio kolektiboa

 • Hitzarmen eta itun kolektiboak: planifikazioa, negoziazioa eta diseinua lan-baldintzekin lotuta. Enpresa-itunak.
 • Gatazka kolektiboak: negoziazioa eta aholkularitza greba-prozesuetan, enpresen itxieretan eta lan-gatazketan orokorrean. Esku-hartzea gatazka kolektiboko prozeduretan.
 • Langileak ordezkatzea: aholkularitza eta hauteskunde-prozesuak. Sindikatu-zuzenbidea.

6. Gizarte-segurantza

Aholkularitza gizarte-segurantzako alorrean (afiliazioak, kotizazioen gaineko kontsultak, gizarte-prestazioak, pentsioengatiko konpromisoak, lan-istripuetatik eratorritako prestazioen errekarguak, eta abar).

7. Laneko eta gizarte-segurantzako ikuskatzailetza

Ikuskatze integraleko prozesuak. Aholkularitza eta laguntza. Gizarte-segurantzako kuoten likidazioaren eta zehapen-espedienteen gaineko ordezkaritza eta aholkularitza.

8. Auziak

Lan-arloko edo gizarte-segurantzaren arloko lan-eremuko auzi-prozedura edo administrazioarekiko auzien prozedura guztietan letraduaren laguntza fase guztietan: auziaren aurretik (adiskidetzeak, aurretiazko erreklamazioak eta PRECO), ahozko ikustaldia eta era guztietako errekurtso judizialak.

9. Lan-auditoretzak (due diligence)

Penal ekonomikoa

 • Bizitza pribatuaren, norberaren itudirako eskubidearen eta ohorearen aurkako delituak.
 • Ondarearen eta ordena sozioekonomikoaren aurkako delituak.
 • Iruzur egiteak, zigortzeko moduko kaudimengabezia, jabetza intelektual eta industriala, delitu sozietarioak, kapitalak zuritzea.
 • Herri-ogasunaren eta gizarte-segurantzaren aurkako delituak
 • Langileen eskubideen aurkako delituak.
 • Faltsutzeak.
 • Administrazio publikoaren aurkako delituak.
 • Justizia administrazioaren aurkako delituak.

Zerga-zuzenbidea

Aholkularitza orokorra zergekin lotutako gaietan. Aholkularitza espezializatuagoa eskaintzeko asmoz, zergen arloan esperientzia zabala duten abokatuen laguntza dauka bulego honek.

Arlo prozesala eta arbitrajea

 • Letraduaren laguntza administrazio-eremuko eta ekonomia nahiz administrazio-eremuko prozeduren gainean.
 • Letraduaren laguntza auzi-prozeduretan jurisdikzio zibilaren, merkataritza eta lan-arloko jurisdikzioaren eta administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren aurrean.
 • Letraduaren laguntza arbitraje prozeduretan; nazionaletan edo nazioartekoetan.
 • Aholkularitza atzerriko zuzenbide-prozeduretan.
 • Bitartekari eta arbitro-lanak betetzea gatazketan, baldin eta gatazka horiek epaiketaz kanpo konpontzeko eginkizun hori beharrezkoa bada.
 • Lege-aholkularitza prozesala bulegoko espezializazio-eremu guztietan.